Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı : 5. Bölüm

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Değiştirilen hükümler
MADDE 32 – (1) 19.12.2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Tarih; gün, ay ve yıl olarak rakamla ve aralarına nokta işareti (.) konularak yazılır. Ay ve gün iki haneli olarak düzenlenir.”
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 33 – (1) 18.10.2004 tarihli ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Elektronik belge altyapısının oluşturulması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İdareler kendilerine gönderilen elektronik belgelerin kabul edilmesine,  standart dosya planına uygun olarak arşivlenmesine ve bu elektronik belgelere ilişkin yürütülen işlemin hangi aşamada olduğunu göstermeye yönelik alt yapılarını 31.12.2011 tarihine kadar oluştururlar. Bu tarihten sonra elektronik imzayla imzalanmış bir belgenin idareye ulaştırılması durumunda idare bunu reddedemez. Taşra teşkilatları 31.12.2011 tarihine kadar illerde valilikler ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla imza doğrulamasını yaparak belgeyi işleme alabilir.
(2) İdareler, 31.12.2011 tarihine kadar ıslak imzayla belge gönderebilirler.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 01.07.2011 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.